Дідух Яків Петрович (Yakiv Didukh)

Ботанік, академік НАН України (2018), член-кореспондент НАН України (2003), доктор біологічних наук (1988), професор (1999).

Народився 7.05.1948 р. у с. Городок Рівненської обл. Закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка (1972). Розпочав трудову діяльність у Рівненському краєзнавчому музеї (1966–1970), з 1973 р. працює в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України: завідувач відділом екології фітосистем (з 1988 р.), заступник директора з наукової роботи (1989–1996, 2000–2003), директор Інституту у 2003-2008 рр. Відомий учений у галузі геоботаніки, екології рослин, флористики, охорони рослинного світу. Розробив ряд нових підходів і методів для вирішення широкого кола гостродискусійних проблем, а саме: районування, класифікації, картування, динаміки, еволюції рослинного покриву, що розглядаються крізь призму впливу екологічних факторів. Центральне місце в його дослідженнях займають розробки теоретичних засад, оригінальних методів біоіндикації, створення на цій основі екологічних шкал для видів флори України, що знаменувало формування нового напрямку – синфітоіндикації. Суттєвим внеском у розвиток науки є розробка проблем еволюції рослинного покриву на засадах термодинаміки. Ним аргументовано та розвинуто теорію відтіснення реліктів, сформульовано положення про визначення вектору синеволюції енергетичним потенціалом біоценозу, спрямованим на вдосконалення механізмів накопичення та перетворення енергії, зменшення ентропії через адаптивні властивості видів. Значну увагу приділяє проблемам класифікації рослинності та біотопів і питанням їх охорони. Є автором понад 500 наукових праць, у т.ч. 27 монографій.

Віце-президент Українського ботанічного товариства, заступник голови наукових рад з проблем ботаніки та мікології і проблем лісівництва та лісознавства, член Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, ради Національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», секції енергетики та екології Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, редколегії “Українського ботанічного журналу”, журналів “Dendrobiology” (Польща) та “Biodiversity”, Національної комісії з питань Червоної книги України, викладає в НАУКМа. Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2014) та премії НАН України ім. М.Г. Холодного (1994). Академік Української екологічної (з 1994) та Нью-Йоркської (з 1996) Академій наук.

 

Google Scholar

 

Монографії:

Шеляг–Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Ялтинский горно-лесной государственный заповедник. – К.: Наук. думка, 1980. – 183 с.

Дидух Я.П., Шеляг–Сосонко Ю.Р. Карадагский государственный заповедник. – К.: Наук. думка, 1982. – 151 с.

Шеляг–Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Молчанов Е.Ф. Государственный заповедник "Мыс Мартьян". – К.: Наук. думка, 1985. – 256 с.

Шеляг–Сосонко Ю.Р., Стойко С.М., Дидух Я.П. и др. Перспективная сеть заповедных объектов Украины . – К.: Наук. думка, 1987. – 282 с.

Шеляг–Сосонко Ю.Р., Стойко С.М., Дидух Я.П. и др. Зеленая книга Украинской ССР . – К.: Наук. думка, 1987. – 210 с.

Шеляг–Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П., Дубына Д.В. и др. Продромус растительности Украины . – К.: Наук. думка, 1991. – 272 с.

Дидух Я.П. Растительный покров Горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). – К.: Наук. думка, 1992. – 256 с.

Дідух Я.П., Плюта П.Г. Фітоіндикація екологічних факторів. – К.: Ін-тут ботаніки НАН України, 1994. – 280 с.

Дідух Я.П., Ткаченко В.С., Плюта П.Г. та ін. Порівняльна оцінка фіторізноманітності заповідних степових екосистем України з метою оптимізації режимів їх охорони. – К., 1998. – 75 с.

Ткаченко В.С., Дідух Я.П., Генов А.П. та ін. Український природний степовий заповідник. Рослинний світ. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 280 с.

Дідух Я.П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с.

Екофлора України. Т. 1 / Я.П. Дідух, П.Г. Плюта, В.В. Протопопова та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 284 с.

Екофлора України. Т. 3 / М.М. Федорончук, Я.П. Дідух та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 496 с.

Екофлора України. Т. 2 / Я.П. Дідух, Р.І. Бурда, С.М. Зиман та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 480 с.

 

Деякі наукові статті:

Шеляг–Сосонко Ю.Р., Дидух Я.П. Применение системно-структурного метода при исследовании флор // Актуальные вопросы современной ботаники. – К.: Наук. думка, 1979. – C. 3–11.

Дидух Я.П. Проблемы активности видов растений // Ботан. журн. – 1982. – 67, № 4. – C. 547–549.

Дидух Я.П. Систематика и история развития бука и буковых лесов Горного Крыма // Ботан. журн. – 1985. – 70, № 8. – C. 1040–1050.

Дідух Я.П. Методика аналізу флор гірських регіонів // Укр. ботан. журн. – 1986. – 43, № 6. – C. 74-78.

Дидух Я.П. Геоботаническое районирование Горного Крыма (на основе карты растительности) // Геоботаническое картографирование. – Л.: Наука, 1986. – C. 22–33.

Дідух Я.П. Еволюція фітоценосистем і роль антропогенного фактора в її процесах // Укр. ботан. журн. – 1987. – 44, № 2. – C. 86–93.

Дидух Я.П. Эколого-ценотические особенности поведения некоторых реликтовых и редких видов в свете теории оттеснения реликтов // Ботан. журн. – 1988. – 73, № 12. – C. 1686–1698.

Дідух Я.П. Флористична класифікація угруповань "гісопової" флори // Укр. ботан. журн. – 1989. – 46 , № 6. – C. 16–21.

Дідух Я.П. Методологічні підходи до проблем фітоіндикації екологічних факторів // Укр. ботан. журн. – 1990. – 47, № 6. – C. 5–12.

Дидух Я.П., Плюта П.Г. Сравнительная характеристика фитоиндикационных экологических шкал (на примере шкал терморежима и эдафических) // Экология. – 1994, № 2. – C. 34–43.

Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Методика ценотичного аналізу рослинного покриву // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 4. – C. 515–527.

Дидух Я.П. Структура классификационных единиц растительности и ее таксономические категории // Екологія і ноосферологія. – 1995, 1, № 1–2. – C. 56–73.

Дідух Я.П. Неморальні ліси Гірського Криму класу Querco–Fagetea Br.–Bl. et Vlieg. 1937 // Укр. фітоцен. зб., 1996. – Сер. А, вип. 3. – C. 34–51.

Дідух Я.П., Боратинський А. Еколого-ценотичні особливості лісів Південно-Західної Польщі // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, № 1–2. – C. 18–26.

Ромащенко К.Ю., Дідух Я.П. Вираженність як функціональна оцінка стану рослинного покриву // Вісник НАН України. – 1996, № 6. – C. 142–146.

Didukh Ya. The Communities of the Class Quercetea pubescenti-petraeae of the Crimean Mountains // Ucr. phytocoen. coll. Ser. A, 1996, № 1. – P. 63–77.

Дідух Я.П. Теоретичні аспекти вивчення флористичної та ценотичної різноманітності // Укр. ботан. журн. – 1999, 56, № 6. – C. 574–581.

Дідух Я.П., Шеляг–Сосонко Ю.Р. Класифікація екосистем – імператив національної екомережі (ECONET) України // Укр. ботан. журн. – 2001, 58, № 4. – C. 393–403.

Дідух Я.П., Ромащенко К.Ю. Теорія еконіші. Вимір широти та перекриття // Укр. ботан. журн. – 2001, 58, № 5. – C. 529–542.

Дідух Я.П. Теоретичні проблеми еволюції рослинного покриву // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботан. наука. Мат-ли чит., присвяч. 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова (Київ, 10–13 листопада 2002 р.). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 12–26.

Дідух Я.П. Гірські бори (Erico-Pinetea Horvat 1959) України // Рослинність хвойних лісів України. Мат-ли роб. наради (Київ, листопад 2003 р.). – 2003. – С. 43–79.

Дідух Я.П., Шеляг–Сосонко Ю.Р. Геоботанічне районування України та суміжних територій // Укр. ботан. журн., 2003, 60, № 1. – С. 6–17.

Didukh Ya., Romo A., Boratynski A. On five rare vascular plant species reported from Crimea, Ukraine // Willdenowia, 2004, 34(2): 407–410.

Дідух Я.П. Методологічні підходи до створення класифікації екосистем // Укр. ботан. журн. – 2004. – 61, № 1. – С. 7–17.

Дідух Я.П. Дослідження степів України: минуле, сучасне і майбутнє // Степові та галофітні екосистеми України. Зб. статей до 100–річчя Г.І. Білика. – К., 2004. – С. 17–27. (Деп. в ДНТБ України 17.05.04, № 24. – Ук2004).

Дідух Я.П. Сучасні підходи до класифікації біотичних об'єктів // Вісник НАН України, 2005, № 1. – С. 32–45.

Дідух Я.П. Еколого-енергетичні аспекти у співвідношенні лісових і степових екосистем // Укр. ботан. журн. – 2005. – 62, № 4. – С. 455–467.

Дідух Я.П. Проблеми і перспективи організації біосферних резерватів у Криму як основи функціонування Панєвропейської екомережі // Мат-лы юбилейн. сессии, посвящ. 90–летию Карадагской станции им. Т.И. Вяземского и 25–летию Карадагского природного зап-ка. – Симферополь: Сонат, 2006. – С. 9–20.

Inna Tsaryk, Yakiv Didukh, Lidia Tasenkevich, Barbara Waldon, Adam Boratynski. Pinus mugo Turra (Pinaceae) in the Ukrainian Carpathians // Dendrobiology, 2006. – Vol. 55. – C. 39–49.

Boratynski A., Piwczynski M., Didukh Ya., Tasenkevich L., Romo A., Ratynska H. Distribution and phytocenotic characteristics of the relict populations of Rhododendron myrtifolium (Ericaceae) in the Ukrainian Carpatihians // Polish Botanical Studies, 2006, 22. – P. 53–62.

Дідух Я.П. Порівняльна оцінка енергетичних запасів екосистем України // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 2. – С. 177–194.

Дідух Я.П. Географічний аналіз флори: минуле, сучасне, майбутнє // Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 4. – С. 485–507.

Дідух Я.П. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник НАН України, 2007, № 4. – С. 3–12.

На головну

<