Золотарьова Олена Костянтинівна (Еlena Zolotareva)

Біохімік рослин, доктор біологічних наук (2008).

Народилася 19.05.1952 р. у Приморському краї (Росія). Закінчила Московський  державний університет ім. М.В. Ломоносова (1975). Працювала в Інституті фотосинтезу АН СРСР (нині Інститут фундаментальних проблем біології РАН, м.Пущіно, Московська обл.) на посадах стажера-дослідника і молодшого наукового співробітника. Працює в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України з 1989 р. на посадах наукового співробітника, старшого наукового співробітника, зав. лабораторією пігментів, а з 1996 р. виконує обов’язки завідувача відділом мембранології і фітохімії. В 2009 р. призначена на посаду заступника директора з наукової роботи Інституту ботаніки.

Наукові інтереси пов’язані з теоретичними і прикладними аспектами біоенергетики, біохімією і біофізикою фотосинтезу, вивченням факторів, що визначають фотосинтетичну продуктивность рослин і мікроводоростей за оптимальних і стресових умов. Автор 180 наукових праць.

 

Вибрані публікації:

Zolotareva E.K., Opanasenko V.K., Zakharov S.D., Kuzmina V.P. Correlation between energy-dependent tritium incorporation into CF1 and light-induced protonation of thylakoid membranes // FEBS Lett. – 1986. – vol. 197, N 1,2. – P. 125-128.

Золотарева Е.К. Ингибиторный анализ светозависимых реакций обмена протонов в тилакоидных мембранах / Диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук, Пущино, 1989. – 128 с.

Muzafarov E.N., Zolotareva E.K. Uncoupling effect of hydroxycinnamic acid derivatives on pea chloroplasts // Biochem. Physiol. Pflanz. – 1989. – 184 (5-6). – P. 363-369.

Zolotareva E.K., Gasparjan M.E., Yaguzhinsky L.S. Transfer of tightly-bound tritium from the chloroplast membranes to CF1 is activated by photophosphorylation process // FEBS Lett. – 1990. – vol. 272, N 1,2. – P. 184-186.

Золотарёва Е.К. Влияние субстратов и продукта фотофосфорилирования на скорость переноса электронов в ДЦКД-обработанных хлоропластах // Доп. НАН України. – 1994. – № 6. – C. 154-157.

Zolotareva E.K., Dovbysh E.F., Tereshchenko A.F., Onoiko E.B. Synergetic inhibition of photophosphorylation and uncoupled electron transport by N,N’-dicyclohexylcarbodiimide and alcohols in pea chloroplasts // FEBS Lett. – 1997. – vol. 412, N 2. – P. 375-378.

Mikhaylenko N.F., Sytnik S.K., Zolotareva E.K. Effects of slow clinorotation on lipid contents and proton permeability of thylakoid membranes of pea chloroplasts // Adv. Space Res. – 2001. – Vol. 27, № 5. – P. 1007-1010.

Tereshchenko A.F., Podorvanov V.V., Zolotareva E.K. Active transport of inorganic carbon into cells of blue-green algae (Cyanophyta) // Int. J. Algae. – 2002. – 4, № 4. – P. 29-40.

Онойко О.Б., Золотарева Е.К. Участие АТФ-синтазы в регуляции распределения световой энергии между ФС II и ФС I // Физиология и биохимия культ. раст. – 2003. – Т. 35, № 5. – C. 416-421.

Подорванов В.В., Золотарева Е.К., Черноштан A.А. Роль гидрокарбоната в светозависимом поглощении протонов изолированными хлоропластами // Физиология и биохимия культ. раст. – 2005. – Т. 37, № 4. – С. 326-331.

Золотарева Е.К. Протонная регуляция процессов трансформации энергии в тилакоидных мембранах / Диссертация на соискание учёной степени доктора биологических наук, Киев, 2007. – 347 c.

Тупик Н.Д., Золотарёва Е.К. Изоферментный спектр пероксидазы Chlorophyta // Альгология. – 2008. – Т. 18, № 2. – С. 123-133.

Золотарьова О.К., Шнюкова Є.І., Сиваш О.О., Михайленко Н.Ф. Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології. – Київ: ТОВ “Альтерпрес”. – 2008. – 234 с.

Золотарьова О.К., Подорванов В.В., Дубина Д.В. Поліфенольні сполуки макрофітів та їхнє екологічне значення // Укр. ботан. журн. – 2017. – Том 74, № 4. – С. 373-384.

Федюк О.М., Білявська Н.О., Золотарьова О.К. Ультраструктурні особливості та стан фотосинтетичного апарату листків Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) на весняних етапах онтогенезу // Укр. ботан. журн. – 2017. – Том 74, № 5. – С. 475-487.

Белявская Н.А., Федюк О.М., Золотарева Е.К. Pастения и тяжелые металлы: рецепция и сигналинг // Вісник ХНАУ. Серія Біологія. – 2018. – 3 (45). – С. 10-30.

Сиваш О.О., Михайленко Н.Ф., Золотарьова О.К. Варіація співвідношення вмісту хлорофілів a і b при адаптації рослин до зовнішніх чинників // Вісник ХНАУ. Серія Біологія. – 2018. – 3 (45). – С. 49-73.

Поліщук О.В., Семеніхін А.В., Топчій Н.М., Золотарьова О.К. Інгібування множинних форм карбоангідрази хлоропластів шпинату іонами купруму // Доп. НАН України. – 2018. – № 4. – С. 94-101.

Onoiko O.B., Khomochkin A.P., Zolotareva O.K. Influence of sulfite on ATPase activity of coupling factor CF1 isolated from spinach chloroplasts // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, N 1. – P. 47-52.

Золотарева Е.К., Мокросноп В.М., Степанов С.С. Полифенольные соединения макроскопических и микроскопических водорослей // Альгология. – 2019. – 29 (1). – С. 3-29.

 

 

 

На головну