Центр колективного користування хроматомасспектрометрії НАН України (ЦККХМС)

 

Адреса: вул. Терещенківська, 2, кімн. 108-109

Тел.: +38(044)235-31-75

Е-mail: chrom.botany@ukr.net

 

Співробітники Центру:
д.б.н., проф. І.В. Косаківська – керівник
к.б.н., с.н.с. Л.В. Войтенко – контактна особа
к.б.н., с.н.с. М.М. Щербатюк – оператор

 

Згідно Розпорядження Президії НАН України № 470 від 03.07.2007 р. в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного без статусу юридичної особи при відділі фітогормонології як не структурний підрозділ створено Центр колективного користування рідинним хроматографом Agilent 1200 з діодно-матричним та масспектрометричним детекторами (далі ЦККХМС), який є надбанням Національної академії наук України. Діяльність центру регламентується положенням, затвердженим директором Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного від 16.07.2007 р., що визначає порядок надання послуг.

Згідно наказу № 3 від 25 лютого 2016 р. керівником ЦККХМС призначено завідувача відділу фітогормонології д.б.н., проф. І.В. Косаківську.

 

Увага! Шановні колеги!

Нагадуємо, що у відповідності з «Положенням про центр колективного користування рідинним хроматографом Agilent 1200 LS-MS-SI з діодно-матричним та мас-селективним детекторами в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України» заявки у письмовому вигляді подаються щорічно до Бюро ВЗБ НАН України до 15 січня та 15 червня.

 

Основні положення

Центр створено з метою найбільш раціонального використання сучасного високотехнологічного коштовного наукового обладнання. Головним завданням ЦККХМС є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на сучасному приладі, який обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати його у належному робочому стані та надавати консультативні послуги.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного в установленому порядку звітує про роботу ЦККХМС перед Бюро відділення загальної біології (ВЗБ) НАН України, а також, у разі необхідності, – перед комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (далі – Комісія). В загальному річному звіті дані про роботу ЦККХМС подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро ВЗБ та до Комісії.

ВЗБ НАН України в порядку контролю розглядає питання роботи ЦККХМС. У випадку незадовільної роботи Центру або в разі неналежної організації його роботи з боку Інституту ботаніки із забезпечення колективного користування обладнанням центру для потреб науковців НАН України, або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро ВЗБ НАН України може в установленому порядку порушити перед Комісією питання про зміну базової наукової установи та передачу їй обладнання Центру. Комісія розглядає представлені ВЗБ пропозиції і своє рішення подає на розгляд Президії НАН України.


Порядок надання послуг та оформлення заявок

Наукові установи та організації НАН України (далі Замовники), які мають потребу в проведенні досліджень на обладнанні ЦККХМС, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро ВЗБ НАН України у відповідності із затвердженими робочими планами свої заявки на час, строки та види досліджень.

Розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням ЦККХМС, розрахований згідно встановлених норм помісячно (при роботі в одну зміну – 8 год. робочий день) складає 1,5 тижні для потреб Інституту ботаніки, 1,5 тижні – для замовників з інших наукових установ і організацій НАН України, 1 тиждень у відповідності до чинного законодавства – для платного використання обладнання Центру іншими установами, підприємствами та організаціями, які не підпорядковані НАН України.

Графік роботи ЦККХМС з урахуванням режиму роботи Інституту ботаніки і потреб вчених НАН України у використанні обладнання Центру визначає Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного, узгоджуючи з Бюро ВЗБ. У відповідності до графіку, наукові установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на обладнанні Центру, за 1-2 місяці подають письмову заявку до Центру з описом типу, класу сполук, що будуть аналізуватися, та кількістю зразків.

Центр має право не приймати для досліджень матеріал, не підготовлений належним, згідно з методиками, чином. Використання часу роботи приладів та обладнання реєструється в робочих журналах. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання ЦККХМС.


Характеристика хроматографа Agilent серії 1200

Хроматограф призначений для розв'язання складних аналітичних задач, а саме: ідентифікації та кількісного аналізу сумішей невідомих сполук методом рідинної хроматографії. Прилад має модульну будову,  вирізняється високою продуктивністю,  можливістю роботи у режимі HPLC (високоефективна рідинна хроматографія) та RRLC (швидкісна рідинна хроматографія).

Режим RRLC реалізується за роботи на колонках із високодисперсними сорбентами при підвищеній температурі та тиску. Продуктивність роботи збільшено за рахунок можливості роботи на одній колонці, в той час як інша регенерується. Хроматограф оснащено високочутливими (до 10-12 г) діодно-матричним та масспектрометричним детекторами.

Детектор Agilent 1200 SL на діодній матриці дозволяє проводити швидкісні вимірювання одночасно на декількох довжинах хвиль. Висока роздільна здатність детектора забезпечується діодною матрицею із 1024 діодами та пристроєм, що програмує ширину щілини в межах 1-16 нм. Як джерела випромінювання використовуються дейтерієва лампа в УФ-діапазоні та лампа розжарення у видимій ділянці спектру. Вмонтований фільтр із оксиду гольмію дозволяє контролювати точність встановлення довжини хвилі. Наведемо окремі характеристики детектора:

  — спектральний діапазон, нм 190 – 950
  — кількість сигналів, що одночасно реєструються до 8
  — частота реєстрації сигналу, Гц 80
  — точність встановлення довжини хвилі, нм ± 1
  — ширина спектральної смуги, нм 1
  — фотометричний шум, АU ± 0,000008
  — спектральна ширина щілини, нм 16


Детектор масспектрометричний моделі G1956B в своєму складі має джерело для хімічної іонізації за атмосферного тиску Agilent G1947A та іонізації електростатичним розпиленням Agilent G1948A. Основу детектора складає квадруполь із паралельно розташованими полюсами в перерізі по кутах квадрату.

За фіксованої напруги на полюсах квадруполя іони тільки з певним значенням відношення маси до заряду (m/z) можуть досягнути детектора, розташованого на протилежному кінці квадруполя. Ступінчато змінюючи напругу (режим роботи Scan), можна послідовно реєструвати всі іони, що виходять з іонного джерела. Змінюючи напругу стрибкоподібно від одного значення до іншого, можна фіксувати певні задані іони (режим роботи SIM).


Методики визначення та наявні колонки

Хроматограф налаштовано на визначення фітогормонів згідно методик, розроблених в Інституті, на колонці Eclipse XDB-C18, розміром 2,1х150 мм та дисперсністю сорбенту 5 мкм.

Сполуки, що визначаються:
— ауксини ( індоліл-3-оцтова кислота );
— цитокініни (зеатин, рибозид зеатина, ізопентеніладенозин,     ізопентеніладенін);
— абсцизова кислота.

 

На головну